PRIMARIA BARBULETU

INFORMATII UTILE

EVENIMENTE

DESPRE COMUNA

 

Comuna Bărbuleţu constituită din satele Gura Bărbuleţului, Bărbuleţu şi Cetăţuia este aşezată în Nord-vestul judeţului Dâmboviţa, la o distanţă de 39 Km. De municipiul Târgovişte, la întâlnirea muntelui cu dealurile subcarpatice.

Are o suprafaţă de 2465,63 Ha. şi se învecinează localităţile: la Sud-vest cu Pietrari, la Vest Voineşti şi Malu cu Flori, la Est cu Râu-Alb şi Pietrari, la Nord cu Pucheni.

În privinţa denumirii satului unii locuitori susţin că înainte de a purta numele de Bărbuleţu s-ar fi numit Matei Basarab, deoarece domnitorul i-ar fi împrumutat pe locuitori cu mulţi bani şi materiale, iar aceştia în semn de recunoştinţă şi-au denumit satul Matei Basarab.

Biserica din sat cu hramul „ Adormirea Maicii Domnului ” a fost construită între anii 1662 – 1680 de logofătul Radu Creţulescu, fiind monument istoric. A fost reparată şi zugrăvită în anul 1819 de către Bivel Ban Constantin Creţulescu şi Polcovnicul Panaitu, după cum se menţionează în Pisania nouă.

 

-         Latitudine         45o,10`

-         Longitudine       25o,21`

-         Altitudine          514 m

-         Forme de relief  – Deal –

Comuna Bărbuleţu este situat într-o depresiune a subcarpaţilor de  curbură cu Dealul Bărbuleţu (860 m), dealurile lui Coman (845,2 m) şi dealul lui Iacob (708,8 m). Puternic fragmentată de reţeaua hidrografică a apei Râu Alb şi a afluentului sau Bărbuleţu (6 km) pe o lungime de 25 Km.   

 

-         Resurse naturale existente în zonă sunt piatra şi lemnul

 -         Clima – temperată, temperaturi medii  9,6o C

 -         Suprafaţă totală de 2465,63 Ha, 90,71% din teren se afla în proprietate privată dar nu sunt proprietari semnificativi de teren

 -         teren agricol                  1754    Ha       

o       arabil                44        Ha

o       fâneţe               823      Ha

o       păşuni               586      Ha

o       livezi                 301      Ha

-         teren neagricol  712      Ha

o       păduri               539      Ha

o       ape                   29        Ha

o       drumuri43        Ha       

o       construcţii         55        Ha       

o       neproductiv      46        Ha

 

  

Forţa de muncă şi protecţia socială:

 

Denumire indicatori

U.M.

Total localitate

Populaţie  – total

din care    – femei

                – bărbaţi

persoane

persoane

persoane

2462

1265

1197

Nr. persoane apte de muncă

persoane

1308

Nr. persoane ocupate în muncă

persoane

310

Nr. pers. apte de muncă încadrate cu contract de muncă

Nr. mediu

200

Nr. pensionari existenţi în localitate

persoane

760

Nr. şomeri existenţi în localitate

persoane

22

Nr. persoane adulte cu handicap

persoane

18

Nr. asistenţi personali pentru persoane adulte cu handicap

persoane

12

Nr. copii cu handicap

persoane

6

Nr. asistenţi personali pentru copii cu handicap

persoane

5

Nr. persoane care primesc ajutor social

persoane

56

Nr. persoane apte de muncă care primesc ajutor social

persoane

12

Nr. persoane vârstnice fără susţinători legali

persoane

0

Nr. persoane care lucrează în străinătate

persoane

40

 

Evaluarea volumului de forţă de muncă calificată la nivel de localitate:

Important                      Mediu                          Redus

 

Structura populaţiei pe naţionalităţi:

-         100% - Română

Suprafaţa totală  2466 ha

-         Teren intravilan: 275 ha

-         Teren extravilan: 2191 ha

 

Suprafaţa locuibilă: 25 ha

-         Locuinţe existente: 1142

-         Număr de gospodării: 1059

-         Număr de gospodării racordate la reţeaua electrică: 1050

 

Suprafaţa agricolă: 1754 ha

din care suprafaţa arabilă totală 44 ha; 44 ha în proprietate privată

-         Păşuni: 586 ha

-         Vii şi pepiniere viticole + livezi: 301 ha

 

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră – total 539 ha; 389 ha în proprietate privată

-         Ape şi bălţi: 29 ha

-         Alte terenuri 46 ha

 

Situaţia proprietăţii:

Suprafaţă totală, 2466 ha

§         din care în proprietate privată 2236,57 ha.

Suprafaţa lucrată de asociaţiile agricole 350 ha.

 

 Infrastructura de transport

Lungime totală a drumurilor publice = 44 km, din care:

 

-         Drumuri Judeţene                      3 Km

-         Drumuri Comunale                    15,5 Km

-         Drumuri de Exploatare  25,5 Km

-         asfaltate = 3,6 km

-         pietruite = 6,8 km

-         de pământ = 33,6 km

 

Situaţia alimentării cu apă:

Lungime reţea de distribuţie a apei potabile: 0 km

Furnizorul/operatorul de utilităţi: … … … …

Sistem de canalizare: lungime 0 km numai în

Furnizorul/operatorul de utilităţi: … … … …

 

Infrastructura de transport

Lungime totală a drumurilor publice = 44 km, din care:

 

-         Drumuri Judeţene                      3 Km

-         Drumuri Comunale                    15,5 Km

-         Drumuri de Exploatare  25,5 Km

-         asfaltate = 3,6 km

-         pietruite = 6,8 km

-         de pământ = 33,6 km

 

Situaţia gestionării deşeurilor:

            Sa implementat proiectul integrat de gestionare a deseurilor la nivelul Judetului Dambovita administrat de  Asicatia de Dezvoltare Intercomunitara 

„REABILITAREA COLECTĂRII, TRANSPORTULUI, DEPOZITĂRII, PRELUCRĂRII DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”

 

Agenţi economici:

            Număr de agenţi economici 24, din care 1 asociaţie agricolă

           

            Structura veniturilor populaţiei:

            Structuraţi  populaţia activă a localităţii pe următoarele categorii de venituri:

-         0          -           330 RON: 85%

-         331      -           660 RON: 10%

-         661      -           900 RON: 5%

-         991      -           peste 991 RON: 0%

 

            Educaţia şi cultura:

            Nr. total de unităţi de învăţământ 6 –  , din care:

-         3 grădiniţe cu 4 săli de clasă,

-         2 şcoli I – VIII  cu 14 săli de clasă,

-         O Şcoală arte şi meserii IX – X cu 4 săli de clasă, (Momentan aflată în reconstrucţie)

Numărul total de cadre didactice – 36, din care calificate 30.

Numărul total de elevi din localitate – 390.

 

Spaţii cu destinaţie activităţi  culturale şi  de agrement;

Cămine culturale; 2

Biblioteci 2, se află într-o stare bună nr angajaţi 1.

Săli de sport, stadioane – 0.

 

          Evenimente culturale cu caracter tradiţional:

-         25 Martie târg de „Blagovesteniile” – aproximativ 1000 participanţi

-         14 Septembrie târg de „Ziua Crucii” – aproximativ 1000 participanţi

 

Obiective cultural turistice:

-         biserica cu hramul „Adormirea maicii domnului” monument istoric

-         cruci scrise în chirilică

-         situl „Dealul Călugărului”

 

            Unităţi sanitare

            Nr. cabinete medicale publice şi private, farmacii: 2

            Nr. total de medici: 2

            Nr. personal mediu sanitar: 2

 

Unităţi veterinare

            Nr. dispensare veterinare 1

            Nr. de specialişti 1

 

Efective de animale

-         bovine 582 capete

-         ovine 373

-         caprine 184

-         porcine 1300

-         pasări 6800

 

Situaţia relaţiilor de colaborare interne

            Comuna Bărbuleţu este asociată cu comune Râu Alb şi Pietrari în vederea realizării în comun a unor proiecte de interes zonal.

      Localitatea se află în asocieri cu alte administraţii locale şi cu Consiliul Judeţean în

vederea  promovării de proiecte de investiţii.

 

Situaţia relaţiilor de colaborare internaţională

            Localităţi înfrăţite; 0

            Nu sunt evenimente internaţionale la care participă reprezentanţi ai localităţii;

 

Apartenenţa la structuri asociative naţionale.

      Localitatea este membră în asociaţia comunelor din România.

 

Numărul persoanelor din cadrul administraţiei publice locale

-         16 funcţii publice, din care 2 funcţii publice de conducere.

 

Agenti Economici:

          Număr de agenţi economici 24, din care 1 asociaţie agricolă

           

Structura veniturilor populaţiei:

          Structuraţi  populaţia activă a localităţii pe următoarele categorii de venituri:

-         0          -           330 RON: 85%

-         331      -           660 RON: 10%

-         661      -           900 RON: 5%

-         991      -           peste 991 RON: 0%

 

        Educaţia şi cultura:

            Nr. total de unităţi de învăţământ 6 –  , din care:

-         3 grădiniţe cu 4 săli de clasă,

-         2 şcoli I – VIII  cu 14 săli de clasă,

-         O Şcoală arte şi meserii IX – X cu 4 săli de clasă, (Momentan aflată în reconstrucţie)

Numărul total de cadre didactice – 36, din care calificate 30.

Numărul total de elevi din localitate – 390.

 

Spaţii cu destinaţie activităţi  culturale şi  de agrement;

Cămine culturale; 2

Biblioteci 2, se află într-o stare bună nr angajaţi 1.

Baza sportiva in constructie.

Săli de sport, stadioane – 0.

 

          Evenimente culturale cu caracter tradiţional:

-Targ Saptamanal in fiecare Marti in localitatea Gura Barbuletului

-       25 Martie târg de „Blagovesteniile” – aproximativ 1000 participanţi

-       14 Septembrie târg de „Ziua Crucii” – aproximativ 1000 participanţi

 

Obiective cultural turistice:

-         biserica cu hramul „Adormirea maicii domnului” monument istoric

-         cruci scrise în chirilică

-         situl „Dealul Călugărului”

 

Unităţi sanitare

            Nr. cabinete medicale publice şi private, farmacii: 2

            Nr. total de medici: 2

            Nr. personal mediu sanitar: 2

 

Unităţi veterinare

            Nr. dispensare veterinare 1

            Nr. de specialişti 1

 

Efective de animale

-         bovine 582 capete

-         ovine 373

-         caprine 184

-         porcine 1300

-         pasări 6800

 

Situaţia relaţiilor de colaborare intern

 Comuna Bărbuleţu este asociată cu comune Râu Alb şi Pietrari în vederea realizării în comun a unor proiecte de interes zonal.

Localitatea se află în asocieri cu alte administraţii locale şi cu Consiliul Judeţean în vederea  promovării de proiecte de investiţii.

 

Apartenenţa la structuri asociative naţionale.

      Localitatea este membră în Asociaţia Comunelor din România.

 

      Numărul persoanelor din cadrul administraţiei publice locale

-         16 funcţii publice, din care 2 funcţii publice de conducere.

 

Pe raza localităţii nu activează nici o organizaţie nonguvernamentală.

 

Strategia de dezvoltare locala este în faza de revizuire, fiind adoptata de către C.L. .